Tài liệu hướng dẫn đánh giá thông tư số 54/2017/TT-BYT về tiêu chí công nghệ thông tin bệnh viện

Tài liệu hướng dẫn đánh giá thông tư số 54/2017/TT-BYT về tiêu chí công nghệ thông tin bệnh viện

Xin vui lòng lấy tài liệu hướng dẫn đánh giá thông tư số 54/2017/TT-BYT về tiêu chí công nghệ thông tin bệnh viện tại đây.

 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH(Gửi kèm theo các Phiếu đánh giá của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) 

  • Tổng số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: (ví dụ 25)…………..

    Trong đó: - Số đơn vị cấp Tỉnh: (ví dụ 5)……….                    - Số đơn vị cấp Huyện: (ví dụ 8)………...                    - Số đơn vị Xã/Phường/Thị trấn: (ví dụ 12)……

  • Kết quả đánh giá:
  • Tổng hợp chung:

Bảng 1. Tổng hợp mức ứng dụng CNTTNhận xét:……  

  • Danh sách và mức ứng dụng CNTT của các cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh

 Bảng 2. Thông tin ứng dụng cntt các cơ sở Khám bệnh, chữa bệnhNhận xét: ………. 

  • Đánh giá theo các nhóm tiêu chí:

 - Đánh giá theo nhóm tiêu chí hạ tầng công nghệ thông tin: (ghi tỉ lệ đạt trên tổng số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)Bảng 3. Thông tin về hạ tầng CNTTNhận xét:….    - Đánh giá theo nhóm tiêu chí phần mềm quản lý điều hành (ghi tỉ lệ đạt trên tổng số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)Bảng 4. Thông tin về phần mềm quản lý điều hànhNhận xét:…. - Đánh giá theo nhóm tiêu chí phần mềm HIS (ghi tỉ lệ đạt trên tổng số cơ sở khám bệnh, chữa bệnhBảng 5. Thông tin về HISNhận xét:…. - Đánh giá theo nhóm tiêu chí phần mềm quản lý xét nghiệm LIS (ghi tỉ lệ đạt trên tổng số cơ sở khám bệnh, chữa bệnhBảng 6. Thông tin về LISNhận xét:…. - Đánh giá theo nhóm tiêu chí phần mềm RIS-PACS (ghi tỉ lệ đạt trên tổng số cơ sở khám bệnh, chữa bệnhBảng 7. Thông tin về RIS-PACSNhận xét:…. - Đánh giá theo nhóm tiêu chí phần mềm Bệnh án điện tử (ghi tỉ lệ đạt trên tổng số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)Bảng 8. Thông tin về EMRNhận xét:…. - Đánh giá theo nhóm tiêu chí phi chức năng (ghi tỉ lệ đạt trên tổng số cơ sở khám bệnh, chữa bệnhBảng 9. Thông tin về các tiêu chí phi chức năngNhận xét:…. - Đánh giá theo nhóm tiêu chí an toàn và bảo mật thông tin (ghi tỉ lệ đạt trên tổng số cơ sở khám bệnh, chữa bệnhBảng 10. Thông tin về an toàn và bảo mật thông tinNhận xét:…. 

  • Đánh giá tình hình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử:

……

  • Khó khăn, vướng mắc:

…..

  • Đề xuất, kiến nghị:

…. 

BỘ Y TẾ

SỞ Y TẾ……..

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày     tháng     năm 2019

Mức ứng dụng CNTT

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Mức 6

Mức 7

Số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tỉnh

Huyện

Tỉnh

Huyện

Tỉnh

Huyện

Tỉnh

Huyện

Tỉnh

Huyện

Tỉnh

Huyện

Tỉnh

Huyện

3

8

12

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ đạt (trên tổng số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)

12%

32%

48%

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Người liên hệ,

chức danh

Điện thoại

liên hệ

Hạng bệnh viện

Mức ứng dụng cntt

Kế hoạch triển khai EMR (có hoặc chưa)

Ghi chú

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh…

Nguyễn Văn A

0912….

I

3

chưa có

…….

….

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

Mức

Hạng BV

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Mức 6

Mức 7

Bệnh viện hạng I

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện hạng II

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện hạng III

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

Mức

Hạng BV

Mức cơ bản

Mức nâng cao

Bệnh viện hạng I

 

 

Bệnh viện hạng II

 

 

Bệnh viện hạng III

 

 

Bệnh viện hạng IV

 

 

Mức

Hạng BV

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Mức 6

Mức 7

Bệnh viện hạng I

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện hạng II

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện hạng III

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

Mức

Hạng BV

Mức cơ bản

Mức nâng cao

Bệnh viện hạng I

 

 

Bệnh viện hạng II

 

 

Bệnh viện hạng III

 

 

Bệnh viện hạng IV

 

 

Mức

Hạng BV

Mức cơ bản

Mức nâng cao

Bệnh viện hạng I

 

 

Bệnh viện hạng II

 

 

Bệnh viện hạng III

 

 

Bệnh viện hạng IV

 

 

Mức

Hạng BV

Mức cơ bản

Mức nâng cao

Bệnh viện hạng I

 

 

Bệnh viện hạng II

 

 

Bệnh viện hạng III

 

 

Bệnh viện hạng IV

 

 

Mức

Hạng BV

Mức cơ bản

Mức nâng cao

Bệnh viện hạng I

 

 

Bệnh viện hạng II

 

 

Bệnh viện hạng III

 

 

Bệnh viện hạng IV

 

 

Mức

Hạng BV

Mức cơ bản

Mức nâng cao

Bệnh viện hạng I

 

 

Bệnh viện hạng II

 

 

Bệnh viện hạng III

 

 

Bệnh viện hạng IV

 

 

 

………, Ngày     tháng      năm 2019

Lãnh đạo Sở

(Ký và ghi rõ họ tên)

     

 

 

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN