BSCKI. Đàm Thành Lý

Khoa Ngoại Tổng Hợp - chuyên khoa Ngoại Thần Kinh