BSCKI. Lại Thị Thúy

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh & Thăm Dò Chức Năng