BSCKII. Phạm Công Nam

Trưởng phòng Lab Can thiệp Tim mạch - Khoa Nội Tim Mạch