TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã bệnh nhân / Patient ID *

 

Họ & tên / Full name *

 

Ngày lấy mẫu / Date of speciment collected *

 

TRA CỨU BỆNH ÁN